'T IS MAGIE


woäd: Frits Pelt

meziek: Huub LemmensAlt image
Stacks Image 541077
refring:
’t Is magie, ’t liekt waal op e wonger
wie grau zich endert in ing kluëreprach.
’t Is magie, wat is dat toch bizonger,
’t grieniezer, noe kiek ’t sjaterlach.
De prupsje mutsj is inins ing knappe fee,
d’r lompste beer weëd week woar éch vah sjtee.
’t Is magie, noe loat dich mar geweëde,
doa hulpt nieks teëge, ’t is och zoeë vuurbei.

ieësjte couplet:
Die sjoeëne welt weëd durch os verkloeët,
ver fakkele ‘m op, alarm sjteet al op roeëd.
Ver drieëne durch in inne groeëte achbaan
mar ínne toeëversjpruëk en al is os egaal!

twieëde couplet:
’t Uëvervilt dich en de has gaar gee verweer,
de mos waal mit in deë roesj vah zaag ing weëk.
Ieësj went ’t uëver is weësjte dich gewaar:
wie kan ‘t sjoeën zieë, mar wat is dat sjoeëne raar!
LOAT MICH NOE MAR NOA HEËLE GOA

(the urban song) - Alling vuur Heëleneere

woäd: Frits Pelt

meziek: Huub LemmensAlt image
Stacks Image 541042
‘ne Voeëgel vloog get mit mich ronk en wos neet good woa hin
Woa op dees gekke welt dat ich dich droppe kin
Voelender of Boches, Ees of Welkeroa
Zaan ich: loat mich noe mar noa Heële goa

Betong zoeë zach wie sjtoal, e gemood zoeë hel wie zeem
Ze mene dat ver sjtuute, ze vinge os naate reem
d’r Sjeet vingt ‘t behei en Kirchroa sjokkeneert
Begriepste dat ich goa noa Heële geer

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa

Ze dont waal ins get sjtoepetig en deks och zelfs prupsj
Ummer get te zeeke tussje ing vots en inne rupsj
Ze zage zus en dont dan zoeë, ’t zit bei os d’rin
Loat mich noe mar, ich wil noa Heële hin

Ze kalle doa zoeë komiesj, ’t is gee Hollendsj en gee plat
En zonnesjien dat vingste neet zoeë vlot in e Heëlesj hat
’t Doog neet of ’t is neet good, en mie glaas is hoaf leëg
Sjnapste noe woarum ich sjnak noa Heële veëg

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa

Weë geet dan toch noa Heële, dat wilt toch ginne honk
De sjtroate leëg en duuster en toch ‘ne groeëte monk
’n Boetewiek va Oake, ing vuursjtad vah Mestreech
Geleuf mar dat ich rech op Heële vleeg

Ich zal ’t dich verduutsje dat ich op Heële sjtoa
Doa is mie meëdje, zint mieng luu, doa is miene betong
En zeët me get va Heële werp ich mich in de bros
Want kom mich neet an Heële, die sjtad die is van os

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[peltINFO]

Pancratiusplein 48
6411 JZ Heerlen
ObscureMyEmail
tel. 045-5712565
M. 06-24135432
openingstijden
  • maandag 18.00 uur
  • dinsdag 14.00 uur
  • woensdag 14.00 uur
  • donderdag 14.00 uur
  • vrijdag 14.00 uur
  • zaterdag 12.00 uur
  • zondag 14.00 uur
elke maandag 20.30 uur
Quiznight
vrijdag 30 november 22.30 uur
Remember Femina
zondag 2 december 15.00 uur
Noa de Mes
Stacks Image p3559_n3520